Všeobecné obchodné podmienky online tomboly Megazreb.sk

1. Defínicia pojmov

Prevádzkovateľ – Milky Labs, s.r.o., IČO 47 153 938, so sídlom Tulčík 53, 08213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27960/P – spoločnosť prevádzkujúca a zodpovedná za prevádzkovanie internetových stránok Megazreb.sk. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Online tombola - internetová forma bežnej tomboly, organizovaná prevádzkovateľom na internetových stránkach Megazreb.sk.

Kredit - jednotka, ktorá slúži na zakúpenie tombolového lístka.

Tombolový lístok – je zložený z písmena a čísla (napr. B4) a obsahuje overovací kód, ktorý slúži na overenie výhercu. Maximálny počet všetkých tombolových lístkov je pri každej tombole stanovený na 1440.

Užívateľ - fyzická osoba, ktorá ma záujem zapojiť sa do online tomboly, prostredníctvom nákupu kreditu a jeho následnej výmeny za tombolový lístok. Podmienkou zapojenia sa do online tomboly Megazreb.sk je registrácia fyzickej osoby.

Výherca – výhercom sa stáva užívateľ, ktorý má tombolový lístok s označením zhodným s vyžrebovaným označením tombolového lístka v príslušnej tombole.

2. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli Megazreb.sk umožňuje užívateľovi zapojiť sa do online tomboly o rôzne ceny.

Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom internetového portálu Megazreb.sk. Registráciou a založením užívateľského účtu, užívateľ súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami a potvrdzuje, že rozumie náplni a fungovaniu stránok Megazreb.sk.

Poskytovateľom vecných výhier je prevádzkovateľ, alebo sponzor.

Online tombola je organizovaná v zmysle § 3 ods. 4 písm. f, Zákona č. 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 • Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
 • Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
 • odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • tel. č.: 051/ 7721 597

3. Podmienky účasti a registrácia

Osoby, ktoré sa zúčastnia online tomboly Megazreb.sk môžu vyhrať vecné (nepeňažné) výhry, alebo kredity pre hru v ďalších online tombolách na portály Megazreb.sk

Online tomboly sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike.

Účasť v online tombole je zakázaná pre spoločníkov, osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu a zamestnancov spoločnosti Milky Labs, s.r.o., a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je spoločníkom, členom štatutárneho orgánu alebo zamestnancom uvedenej spoločnosti, alebo osoba im blízka, výhra sa neodovzdá.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť z online tomboly právnické osoby a iné komerčné subjekty, pretože online tombola Megazreb.sk je určená pre súkromné osoby.

Registráciou a založením užívateľského účtu užívateľ potvrdzuje, že sa online tomboly zúčastňuje dobrovoľne. Užívateľ je povinný chrániť svoj účet pred zneužitím a nesmie prezradiť svoje heslo tretím osobám. Užívateľské účty sú neprenosné a užívateľ nesmie povoliť prístup k užívateľskému účtu tretej osobe.

Pri zneužití užívateľského účtu (tj. predovšetkým pri porušení pravidiel týchto všeobecných podmienok pre založenie, spracovanie a používanie užívateľského účtu) je prevádzkovateľ oprávnený užívateľský účet zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.

V prípade, že vznikne zneužitím užívateľského účtu škoda prevádzkovateľovi, zodpovedá za ňu užívateľ bez ohľadu na to, či ju spôsobil sám, alebo ju spôsobila tretia osoba, ktorá získala k užívateľskému účtu prístup bez zavinenia prevádzkovateľa.

4. Správa účtu

Užívateľský účet disponuje nasledovnými nástrojmi na jeho správu:

 • kúpiť kredit - zobrazenie ponuky na nákup kreditov a spôsobov platby
 • moje tombolové lístky - zoznam zakúpených tombolových lístkov a ich overovacích kódov
 • pohyb kreditov - obsahuje archív nákupu a použitia kreditov
 • zmena hesla - umožňuje užívateľovi zmeniť prihlasovacie heslo

5. Nákup tombolového lístka.

Prihlásený užívateľ má možnosť zakúpiť si na svoje konto kredity.

Cena jedného kreditu je 1 €. Jeden kredit je možné použiť na nákup jedného tombolového lístka. Pri niektorých platobných metódach ponúka prevádzkovateľ v rámci balíčkov kreditov rôzne množstevné zľavy.

Na kúpu kreditov je možné použiť niektorú z nasledovných možností:

 • bankový prevod
 • Viamo
 • PlatbaMobilom.sk (SMS)
 • promo kód

Poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa, alebo vybraním niektorej z možností platby, zvolením požadovaného balíčka kreditov a následným potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

V rámci bankového prevodu sa kredity pripisujú na konto užívateľa až po prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že prevod peňažných prostriedkov v rámci rôznych bánk trvá približne 2 dni.

Kredity zakúpené prostredníctvom služby Viamo sú užívateľovi pripísané spravidla do niekoľkých minút, maximálne však do 24 hodín.

Pri využití služby PlatbaMobilom.sk sú kredity pripisované okamžite po úspešnej realizácii platby. Mesačne je možné touto metódou zakúpiť maximálne 20 kreditov.

Kredity je následne možné vymeniť za tombolové lístky v ktorejkoľvek práve aktívnej tombole.

Účastník si v každej tombole môže zakúpiť ľubovoľný počet dostupných tombolových lístkov.

6. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

Pri každej tombole je stanovený časový interval v rámci ktorého je možné uplatniť kredity výmenou za tombolový lístok a taktiež dátum a čas žrebovania výhry.

Do žrebovania sa zahŕňajú len predané tombolové lístky.

Žrebovanie prebieha online na stránkach megazreb.sk.

Záznamy zo žrebovaní, archív výhercov a výherné tombolvé lístky budú zverejnené na stránkach Megazreb.sk v sekcii „archív výhercov“. Výherca zároveň dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, mesta odkiaľ pochádza a prípadnej fotografie, ktorú zašle, alebo sa vyhotoví pri odovzdávaní výhry na stránkach www.megazreb.sk.

Výherca bude o svojej výhre informovaný e-mailom. Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany prevádzkovateľa podľa dohody osobne, prostredníctvom pošty, alebo kuriéra, pričom náklady na doručenie hradí prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo žiadať od výhercu overovací kód výherného tombolového lístka. Overovací kód je originálny kód generovaný automaticky pre každý tombolový lístok. Údaje o zakúpených tombolových lístkoch a ich overovacích kódoch si užívateľ zobrazí v sekcii "moje tombolové lístky" pod správou účtu.  V prípade, že užívateľ neposkytne prevádzkovateľovi správny overovací kód, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech prevádzkovateľa. 

V prípade, že si výherca cenu neprevezme vopred dohodnutým spôsobom a vo vopred dohodnutom termíne, jeho nárok na výhru zaniká a cena prepadá v prospech prevádzkovateľa. Výherca nemá v takom prípade voči prevádzkovateľovi žiadny nárok na akúkoľvek náhradu či kompenzáciu ceny.

Osoba, ktorá bola žrebovaním určená za výhercu, stratí právo na výhru, v prípade, ak sa prevádzkovateľovi, alebo ním určeným osobám nepodarí v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercu žrebovaním, kontaktovať.

Výhry nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

Výherca si nemôže nárokovať na inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

Akékoľvek dane, clá alebo iné poplatky, ktoré je výherca povinný uhradiť v dôsledku výhry v online tombole, musí vyrovnať a zaplatiť výherca. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto platby a výhercom neposkytuje žiadne vyrovnanie v súvislosti s nimi.

Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 350 EUR za cenu alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 350 EUR sú považované za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona. Povinnosť zdaniť výhru má organizátor súťaže iba v prípade peňažných výhier. Nepeňažné výhry sú zdaňované prostredníctvom daňového priznania, ktoré je povinný po skončení kalendárneho roka podať výherca.

7. Reklamácia nákupu kreditov

V prípade akýchkoľvek problémov s nákupom a pripísaním kreditov, alebo ich následným uplatnením v online tombole nás prosím kontaktujte na info@megazreb.sk. Pri opise problému prosím uveďte dátum a spôsob nákupu kreditov.

8. Ochrana osobných údajov

Úžívateľ svojou registráciou a potvrdením týchto podmienok dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy na účel vytvorenia a správy užívateľského účtu a pre potreby komunikácie v rámci portálu Megažreb.sk. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ venuje ochrane osobných údajov osobitú pozornosť, pričom kladie dôraz na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov úžívateľov portálu Megazreb.sk. E-mailové adresy nebudú poskytnuté tretím osobám.

Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti prevádzkovateľa, a má za následok likvidáciu údajov, zrušenie užívateľského konta a zánik nároku na prípadnú výhru.

Užívateľ berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Užívateľ po registrácii môže obdržať správy o akciách a nových tombolách prevádzkovateľa. Užívateľ môže zasielanie noviniek kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

9. Zrušenie užívateľského konta

Užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o zrušenie užívateľského účtu. Žiadosť možno podať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Po prijatí žiadosti bude do 1 mesiaca užívateľský účet vymazaný.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet aj pri vážnom porušení všeobecných obchodných podmienok.

10. Spoločné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov online tombolu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá, a to kedykoľvek v jej priebehu. Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo výmeny výhier za iné výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou.

V prípade, že prevádzkovateľ rozhodne o zmene týchto pravidiel, bude to uskutočnené písomne vo forme dodatku k pravidlám a zverejnené na www.megazreb.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak v dodatku nie je uvedené inak.

 

18.12.2013